Starf minjavarðar Reykjavíkur og nágrennis (arkitekt)

Minjastofnun Íslands er stjórnsýslustofnun sem fer með umsýslu jarðfastra menningarminja í umboði mennta- og menningarmálaráðherra. Stofnunin hefur umsjón með fornleifa- og húsvernd á Íslandi og veitir m.a. leyfi til allra staðbundinna og tímabundinna fornleifarannsókna. Hún lætur eftir föngum skrá allar jarðfastar minjar, hús, mannvirki og fornleifar og styður við rannsóknir og vernd minja. Stofnunin gefur umsagnir vegna skipulagsvinnu, umhverfismats og breytinga á friðuðum og friðlýstum húsum. Minjastofnun Íslands sér einnig um leyfisveitingar varðandi útflutning á gripum og sýnum úr fornleifauppgröftum og menningarminjum úr einkaeign. Tveir sjóðir eru í umsjón stofnunarinnar: fornminjasjóður og húsafriðunarsjóður. Þá fer Minjastofnun Íslands með umsýslu fornminja- og húsafriðunarnefnda. Minjastofnun Íslands starfar á grundvelli laga um menningarminjar nr. 80/2012.

Minjastofnun Íslands auglýsir laust til umsóknar starf arkitekts á sviði minjavörslu á höfuðborgarsvæðinu

Ábyrgð og verksvið:

Minjavörður Reykjavíkur og nágrennis hefur yfirumsjón með minjavörslu á höfuðborgarsvæðinu í samræmi við starfslýsingu. Minjavörður veitir umsagnir vegna fornleifamála, hverfis-, aðal- og deiliskipulagsmála, húsakannana og tillagna um verndarsvæði í byggð, auk breytinga og viðhalds húsa á viðkomandi svæði sem falla undir lög um menningarminjar nr. 80/2012. Þá annast minjavörður samskipti við minjaráð svæðisins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Leitað er að einstaklingi með háskólapróf á sviði arkitektúrs/byggingarlistar. Staðgóð þekking á lagaumhverfi byggingar- og skipulagsmála er nauðsynleg. Reynsla af skipulagsmálum, byggingarsögulegum rannsóknum, endurbyggingu eldri húsa og minjavernd er mikilvæg. Þekking á byggingartækni og reynsla af hönnun húsa er æskileg.

Menntun í opinberri stjórnsýslu er kostur.

Tölvuþekking og færni til að vinna með gagnagrunna og upplýsingakerfi er nauðsynleg.

Frumkvæði og sjálfstæði í starfi, öguð vinnubrögð og færni í mannlegum samskiptum skilyrði.

Krafa er gerð um góða kunnáttu í íslensku, ensku og helst einu Norðurlandamáli, jafnt töluðu sem rituðu máli.

Um er að ræða fullt starf frá 1. desember nk. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra.

Umsókn með ferilskrá sendist Minjastofnun Íslands, Suðurgötu 39, 101 Reykjavík, eigi síðar en 10. október nk. Hægt er að senda umsókn rafrænt á netfangið: postur@minjastofnun.is. Upplýsingar veita Þór Hjaltalín sviðsstjóri (thor@minjastofnun.is), sími 570 1300, og Pétur H. Ármannsson sviðsstjóri (petur@minjastofnun.is), sími 570 1300.