Viðhald minjastaða

Í lögum um menningarminjar nr. 80/2012, VI kafla, 21. grein segir m.a. um verndun og varðveislu fornminja:

Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.

Eigendur og ábúendur jarða skulu hlúa að fornleifum á landareignum sínum og viðhalda umhverfi þeirra eftir því sem sanngjarnt getur talist. Minjastofnun Íslands er skylt að veita ráðgjöf og leiðbeiningar í því sambandi.

Minjastofnun Íslands gerir nauðsynlegar ráðstafanir til verndar fornleifum, viðhalds eða endurbóta, en áður skal gera landeiganda eða ábúanda viðvart um þær. Ef nauðsyn krefur lætur Minjastofnun Íslands rannsaka fornleifar með uppgreftri eða á annan hátt.

Friðlýstum fornleifum skal viðhaldið á kostnað ríkisins. Minjastofnun Íslands ber ábyrgð á friðlýstum fornleifum og semur verk- og fjárhagsáætlun um viðhald þeirra.

257720010_626202211747975_8020663965155726916_n257214001_428701058664964_7305333108791545925_n

Reglur um merkingar og uppsetningu skilta við friðaðar og friðlýstar menningarminjar


1. Skilti við friðlýstar menningarminjar

1.1 Minjastofnun Íslands merkir friðlýsta minjastaði með þar til gerðum merkjum í samráði við eigendur.

1.2 Minjastofnun setur að öllu jöfnu upp skilti við friðlýsta minjastaði í samráði við eigendur. Minjastofnun er heimilt að fjarlægja skilti eða aðrar merkingar sé gerð þeirra eða staðsetning ekki í samræmi við reglur þessar (sbr. 22. gr. laga um menningarminjar).

1.3 Minjastofnun útbýr skilti með hliðsjón af Vegrúnu - Handbók um merkingar á ferðamannastöðum og friðlýstum svæðum.

Leitast er við að hafa fætur skiltanna úr íslensku lerki. Gerð fóta og aðferð við niðursetningu skiltanna þarf í öllum tilfellum að taka mið af hverjum stað fyrir sig. Minjastofnun gerir kröfu um að ásýnd allra skilta við friðlýsta minjastaði sé áþekk.

1.4 Merki Minjastofnunar skal vera á öllum skiltum við friðlýsta minjastaði.

2. Leiðbeinandi reglur um merkingar og skilti við friðaðar menningarminjar

2.1 Ávallt skal hafa samráð við Minjastofnun um staðsetningu skilta og upplýsingar er varða jarðfastar menningarminjar. Ekki má setja skilti ofan í tóftir eða aðrar fornleifar.

2.2 Skilti skal falla vel að minjastað og landslagi. Skilti skal ekki skyggja á minjastað, hús eða mannvirki.

2.3 Merki Minjastofnunar skal vera greinilegt á skiltum og merkingum sem sett eru upp við friðaðar menningarminjar. Einnig skal merki Minjastofnunar vera greinilegt á upplýsingaskiltum sem sett eru upp vegna yfirstandandi fornleifarannsókna.

2.4 Myndefni á skilti skal ekki vera nýleg ljósmynd af viðfangsefninu. Leitast skal við að bæta við upplifun og þekkingu gesta með teikningum, texta og ljósmyndum eða öðru efni sem sýnir staðinn í öðru ljósi en því sem blasir við gestinum. Slíkt efni skal senda Minjastofnun til yfirlestrar.