Umsóknir


Auglysing-2023Lokað hefur verið fyrir umsóknir í fornminjasjóð 2023.

Gert er ráð fyrir að úthlutun liggi fyrir um miðjan mars 2023.Hlutverk fornminjasjóðs er stuðla að varðveislu og rannsóknum á fornminjum. Sjóðurinn veitir styrki til rannsókna á fornminjum, þar á meðal til fornleifaskráningar, miðlunar upplýsinga um þær og til varðveislu og viðhalds á fornminjum. Sjóðnum er einnig heimilt að veita styrki til viðhalds annarra menningarminja sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi, t.d. minja sem njóta ekki friðunar á grundvelli aldurs en teljast hafa varðveislugildi, svo sem skipa, báta og annarra samgöngutækja, sbr. reglur um úthlutun úr forminjasjóði nr. 1245/2022

Úthlutað er styrkjum til eftirfarandi verkefna samkvæmt vinnureglum fornminjasjóðs:

  • Fornleifarannsókna (fornleifauppgraftar og fornleifaskráningar)
  • Miðlunar upplýsinga um fornminjar
  • Varðveislu og viðhalds fornminja, þ.e. fornleifa og forngripa
  • Rannsókna á forngripum


Styrkgreiðslur og samningur

Minjastofnun Íslands gerir samning um greiðslu styrks úr fornminjasjóði þar sem kveðið er á um greiðslufyrirkomulag styrksins, sbr. 5. gr. úthlutunarreglna.

Styrkþegi ábyrgist að aflað hafi verið allra lögbundinna leyfa og samþykkta sem nauðsynleg eru vegna verkefnisins, hvort sem er frá stjórnvöldum eða einkaaðilum. Komi í ljós á framkvæmdatíma að skortir á nauðsynlegt leyfi og/eða samþykkt fyrir verki eða hluta þess, er á ábyrgð styrkþega að bæta úr því tafarlaust. Vakin er athygli á því að vilyrði fyrir styrk úr fornminjasjóði veitir ekki sjálfkrafa leyfi til fornleifarannsókna. Sækja þarf sérstaklega um slík leyfi hjá Minjastofnun Íslands.

Styrkurinn greiðist út í tvennu lagi með eftirfarandi hætti:

  1. Sjötíu prósent styrkfjárhæðar greiðast eftir að samningur hefur verið undirritaður.
  2. Þrjátíu prósent styrkfjárhæðar greiðast við lok verks, þegar fullnægjandi lokaskýrsla, að mati styrkveitanda, hefur borist styrkveitanda.

Styrkþega ber að skila greinargerð um framvindu verksins að hausti í samræmi við ákvæði samnings um styrk. Einnig ber að skila lokaskýrslu um verkefnið, eða þann áfanga verkefnisins sem veittur var styrkur til, ásamt ljósmyndum af því sem framkvæmt hefur verið, í samræmi við ákvæði samnings eða eftir nánara samkomulagi við styrkveitanda.

Hafi framvindu- eða lokaskýrslur ekki borist styrkveitenda á umsömdum dagsetningum, án fullnægjandi skýringa að mati styrkveitanda, er honum heimilt að stöðva greiðslur til styrkþega. Jafnframt er styrkveitanda heimilt að krefjast fullrar endurgreiðslu á því sem þegar hefur verið greitt.

Styrkjum er úthlutað til eins árs í senn. Nýti styrkþegi sér ekki styrk á sama ári og honum er úthlutað fellur styrkur niður.

Styrkþegi getur sótt um lengra greiðslutímabil. Heimilt er, við sérstakar aðstæður, að veita frest til greiðslu styrks, hafi styrkveitanda borist um það formleg beiðni frá styrkþega. Beiðni þess efnis, með góðum rökstuðningi, skal berast styrkveitanda eigi síðar en 1. nóvember sama árs og styrki er úthlutað.“