Fara í efni

Nánar um Minjastofnun Íslands

Minjastofnun Íslands hefur yfirumsjón með verndun fornleifa og byggingararfs á Íslandi. Lög um menningarminjar nr. 80/2012 tóku gildi 1. janúar 2013. Með þeim voru sameinaðar tvær stofnanir: Fornleifavernd ríkisins og Húsafriðunarnefnd. Stofnunin heyrir undir umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið.

Minjastofnun Íslands

er stjórnsýslustofnun sem annast framkvæmd minjavörslu í samræmi við ákvæði laga um menningarminjar. Samkvæmt lögunum er hlutverk stofnunarinnar að:

 • hafa eftirlit með fornleifum í landinu og friðuðum húsum og mannvirkjum
 • vinna að stefnumörkun um verndun fornleifa og byggingararfs ásamt fagnefndum
 • setja reglur um og hafa yfirumsjón með skráningu friðaðra og friðlýstra fornleifa, húsa og mannvirkja
 • halda heildarskrár um allar friðaðar og friðlýstar fornleifar, friðlýsta legsteina og minningarmörk og friðuð og friðlýst hús og mannvirki
 • gera tillögur til ráðherra um friðlýsingu og afnám hennar,
 • ákveða skyndifriðun menningarminja ef þörf krefur
 • setja reglur og skilyrði um rannsóknir fornleifa sem hafa jarðrask í för með sér og hafa eftirlit með öllum fornleifarannsóknum í landinu
 • fjalla um og veita leyfi til stað- og tímabundinna fornleifarannsókna sem hafa jarðrask í för með sér
 • framkvæma nauðsynlegar rannsóknir, svo sem neyðarrannsóknir, vettvangskannanir til að staðfesta umfang og eðli minja og aðrar skyndirannsóknir
 • hafa eftirlit með og annast leyfisveitingar vegna flutnings menningarminja til annarra landa
 • úthluta úr fornminjasjóði og húsafriðunarsjóði að fengnum umsögnum fagnefnda og annast umsýslu þeirra
 • hafa eftirlit með framvindu verkefna sem fá styrk úr sjóðunum
 • ákveða aðra ráðstöfun fjár úr fornminjasjóði og húsafriðunarsjóði í samráði við húsafriðunarnefnd og fornminjanefnd
 • annast framkvæmd laga um skil á menningarverðmætum til annarra landa
 • setja á fót minjaráð á hverju minjasvæði og bera ábyrgð á starfsemi þeirra
 • annast önnur verkefni samkvæmt ákvörðun ráðherra